Yükseköğretimde Mikro-krediler: Tanımlar, Uygulamalar ve İleriye Yönelik Tahminler
01.06.2023 / Konferans / Seminer

Son yıllarda oldukça önem kazanan mikro-krediler, yükseköğretimde öğrenme ve öğretmenin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan temel teknolojiler ve uygulamalar arasında yer almaktadır. Mikro-kredilerin, yetkinliğe dayalı, esnek ve talep-odaklı olma gibi özellikleri sayesinde yeni ve gelişmekte olan yetkinliklerin edinilmesinde, dezavantajlı ve savunmasız gruplara eğitim imkanları sunulmasında ve kişisel gelişimi destekleyerek yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasında etkin olacağı vurgulanmaktadır. Dünya çapında üniversiteler arasında mikro-kredilerin uygulanmasına yönelik artan ilgi ve çabalar söz konusu olsa da yükseköğretime mikro-kredilerin entegrasyonu konusunda henüz başlangıç aşamasındayız. Yükseköğretim kurumlarının konuyla ilgili eğilimleri dikkatle takip ederek eğitim-öğretim politikalarını gözden geçirmesi ve bu politikalara mikro-kredileri dahil etmesi önemli görünmektedir.

Bu sunum kapsamında mikro-kredilere ilişkin yapılan farklı tanımlamalar açıklanacak, ve uluslararası düzeyde yükseköğretim bağlamında çeşitli mikro-kredi yaklaşım ve uygulamalarından bahsedilecektir. Ayrıca mikro-kredilerin yükseköğretim için sağlayacağı fırsatlar ve aşılması gereken zorluklara dair varolan görüşler ve öngörüler sunulacaktır.